Web Analytics
Jump to content

Marshall JMP-1 mod by Pedro Vecino


Recommended Posts

Der finnes dessverre ikke mange mod publisert for JMP-1. Det er vel på en

måte forståelig pga måten denne pre-ampen er bygget på et stort pcb.

Men jeg fant en på et spansk forum som endrer frekvensene for

tonekontrollen slik at den skal ligne mer på en gammel plexi.

Merk at jeg ikke har selv har testet denne, men poster den i håp

om at noen våger seg på en mod og kan gi en tilbakemelding :P

Marshall JMP-1 mod by Pedro Vecino

Orginal tekst og bilder http://foros.guitarramania.com/viewtopic.php?t=26024

Oversatt fra Spansk med hjelp av Yahoo Babel Fish (= veldig tungt å lese med 1000 feil)

This is a small modification for the JMP1. Several musicians have asked how to fix the

effect to me that produces the elevation of means over certain threshold with the idea

to copy the behavior that this function in amplis classic Plexi has and 2203. Analyzing

the sound, the means frequency is tuned around 600 Hertz, enough more loss than the

850 of average of the classic models (this last one moves following the adjustment of

acute).

In the JMP1, trimming the means (0 to -6), behave very well to hollow the

sound and to treat the modern sounds, but raising it (0 to +6), sounds quite coarse,

with a turnpike effect very accused, which moves away much to it of the typical

Marshall sound with the average stops.

What one finally obtains with the modification is to maintain the frequency of means

when attenuating it identical and to only transform the frequency (elevating it) when

the adjustment is accentuated (something impossible to obtain in a circuit of normal

tone) Also it takes small modifications to outline the excessively electrical aspect

discreetly that have sounds OD1 and OD2 and an also discreet improvement in the

transparency of the sound.

Next to the previous thing, with a ECC83 of quality Mullard type, Philips Holland,

or similar, can be polished the slightly rough tone and " fizzy" securing a more liquid

and articulated sound in the sounds of overdrive.

For the tests, I equipped two units with original new valves, programmed a few

equal sounds in both I connected and them in switcher for being able to compare

them of instantaneous form:

jmp1.jpg

In order to fit the means frequency only between 0 and +6 and to leave the original

one in 0 and -6, it is necessary to identify integrated nº 31 and to cut the third sideburn

(one begins to count from the horse left superior). For it is necessary tiles sharp small

(like which it appears in the photo of above) and to try to cut it to average level (not

to evenness). In the middle a polyester condenser is put in 33n and 50 volts. In the

photo it is the marked green condenser like " 1". It is necessary to adapt the pins of

the condenser to the own length and angulación with the purpose of to facilitate his

positioning.

condensadores.jpg

The other three condensers are located in the exits of each one of the circuits of equalization:

* Condenser 105, marked like " 2" it is of polyester and 2.2 uF and replaces an

electrolytic one of that same value in the exit of the circuit of equalization of serious

* Condenser 108, marked like " 3" he is also of polyester and 1uF and replaces

another electrolytic one of that same value in the exit of the circuit of equalization

of Presence

* Condenser 109, marked like " 4" he is also of polyester and 220n and

when coming out replaces a multi-layer ones of that same value of the circuit

of equalization of Acute.

In this way one secures to major transparency and one better answer in the circuit of equalization.

Later, also it takes modified the values of the pair of resistance R124 (a) and R126 (B)

to slightly reduce also the electrical and aggressive aspect of the sound in ways OD1

and OD2. The original value of R124 (2k2) is changed 1K 1/2 watt, and the one

of resistance R126 (220K), to 100K 1 watt.

resistencias.jpg

And to finalize, the selection of valves. As it appears in the first photo, the valve

inferior belongs to circuit OD1/OD2 and the superior to Clean 1/2.

For the OD1/2 I have selected a ECC83 Siemens and for the Clean,

a ECC83 Tungsram, but both are replaceable by other models

following the effect that agrees more.

That is everything.

Greetings

Pedro Vecino

Link to comment
Share on other sites

Og igjen oversatt til Norsk for bedre respons :)

Marshall JMP-1 mod av Pedro Vecino

Opprinnelig tekst og bilder http://foros.guitarramania.com/viewtopic.php?t=26024 Opprinnelig tekst og bilder http://foros.guitarramania.com/viewtopic.php?t=26024

Oversatt fra spansk med hjelp av Yahoo Babel Fish (= veldig tungt å lese med 1000 feil) Oversatt fra spansk med hjelp av Yahoo Babel Fish (= veldig tungt å lese med 1000 feil)

Dette er en liten endring for JMP1. Dette er en liten endring av JMP1. Flere musikere har spurt hvordan du kan fikse Mer Musikere har spurt hvordan å løse

effekt for meg som produserer den heving av midler over visse terskel med ideen effekt for meg som produserer den heving av midler over visse terskel med ideen

å kopiere virkemåten at denne funksjonen i amplis klassiske Plexi har og 2203. å kopiere virkemåten at denne funksjonen i amplis klassiske Plexi har og 2203. Analyserer Analyserer

lyden, det betyr at frekvensen er innstilt rundt 600 Hertz, nok flere tap enn lyden, det betyr at frekvensen er innstilt rundt 600 Hertz, kroner mer enn å trykke på

850 av gjennomsnittet av de klassiske modeller (dette siste trekk følgende justeringen av 850 av gjennomsnittet av de klassiske modeller (dette siste trekk følgende justeringen av

akutt). akutt).

I JMP1, pynt midlene (0 til -6), oppfører seg meget godt til hul Jeg JMP1, pynt midlene (0 til -6), oppfører seg meget godt til fordypning i

lyd og å behandle den moderne lyder, men heve den (0 til 6), lyder ganske grov, lyd og å behandle den moderne lyder, men heve den (0 til 6), lyder ganske grov,

med en veibom effekten svært anklaget, som beveger seg bort mye til den i typisk med en veibom effekten svært anklaget, som beveger seg bort mye til den av de typiske

Marshall lyd med gjennomsnittlig stopper. Marshall lyd med gjennomsnittlig stopper.

Hva en endelig henter med endringen er å opprettholde frekvensen Hva betyr en endelig henter med endringen er å opprettholde frekvensen av midler

når demping av det samme og til bare å endre frekvens (heve det) når når demping av det samme og til bare å Endre frekvens (heve det) når

justeringen er accentuated (noe umulig å få tak i en krets av normal justeringen er accentuated (noe umulig å få tak i en krets av normal

tone) Også det tar mindre modifikasjoner for å skissere den svært elektriske aspekt tone) Også det tar mindre modifikasjoner for å skissere den svært elektriske aspekt

diskret som lyder OD1 og OD2 og også diskret forbedring i diskret som lyder OD1 og OD2 og også diskret forbedring i

oversikt over lyden. Oversikt over lyden.

Neste til forrige ting, med et ECC83 kvalitet Mullard, Philips Holland, til Neste Forrige ting, med et ECC83 kvalitet Mullard Philips Holland,

eller lignende, kan være polert den litt grove tone og "musserende" sikre en mer væske eller lignende, kan være polert den litt grove tone og "musserende" Sikre en mer flytende

og formulert lyd i lydene av Overdrive. og formulert lyd i lydene av Overdrive.

For de testene jeg utstyrt to avdelinger med originale nye ventiler, programmert noen få For de testene jeg utstyrt for Avdelinger med originale nye ventiler, programmert noen få

lik lyd i både jeg og koblet dem i switcher for å kunne sammenligne lik lyd i både jeg og koblet dem i switcher for å kunne sammenligne

dem om øyeblikkelig formen dem om øyeblikkelig form:

(IMG: http://www.bymcomunicacion.com/pvecino/john/jmp1.jpg) (IMG: http://www.bymcomunicacion.com/pvecino/john/jmp1.jpg)

For å innpasse betyr ofte bare mellom 0 og +6 og å forlate den opprinnelige For å innpasse betyr ofte bare mellom 0 og +6 og å forlate den opprinnelige

en på 0 og -6, er det nødvendig å identifisere integrert n º 31, og å kutte den tredje sideburn no på 0 og -6, er det nødvendig å identifisere integrert n º 31, og å kutte den tredje sideburn

(en begynner å telle fra hest venstre superior). (no begynner å Telle fra hest venstre superior). For det er nødvendig fliser skarpe små For det er nødvendig fliser Skarp liten

(slik som det vises på bildet av ovenfor) og å prøve å klippe det til gjennomsnittlig nivå (ikke (slik som det vises på bildet av ovenfor) og å prøve å klippe det til gjennomsnittlig Nivå (ikke

til jevnhet). til jevnhet). I midten en polyester kondensatoren er satt i 33n og 50 volt. I midten en polyester kondensatoren er satt i 33n og 50 volt. I det jeg

bildet er det markert med grønn kondensator som "1". bildet er det markert med grønn kondensator som "1". Det er nødvendig å tilpasse pins av Det er nødvendig å tilpasse pins av

den kondensatoren til egen lengde og angulación med formål om å legge til rette for hans den kondensatoren til egen lengde og angulación med formål om å Legge til rette for hans

posisjonering. posisjonering.

(IMG: http://www.bymcomunicacion.com/pvecino/joh...densadores.jpg) (IMG: http://www.bymcomunicacion.com/pvecino/joh...densadores.jpg)

De tre andre condensers ligger i utganger for hver av de kretser av equalizer: De tre andre condensers ligger i utganger for hvem av de kretser av equalizeren:

* Kondensatoren 105, merket som "2" er det av polyester og 2,2 UF og erstatter en * Kondensatoren 105, merket som "2" er det av polyester og 2,2 UF og erstatter en

elektrolytisk en av den samme verdi i utkjørselen av krets av equalizer for alvorlig elektrolytisk no av den samme verdi i utkjørselen av krets av equalizer for alvorlig

* Kondensatoren 108, merket som "3" er han også av polyester og 1uF og erstatter * Kondensatoren 108, merket som "3" er han også av polyester og 1uF og erstatter

en annen elektrolytisk en av den samme verdi i utkjørselen av krets av equalizer en annen elektrolytisk no av den samme verdi i utkjørselen av krets av equalizer

av Tilstedeværelse av Tilstedeværelse

* Kondensatoren 109, merket som "4" han er også av polyester og 220n og * Kondensatoren 109, merket som "4" han er også av polyester og 220n og

når kommer ut erstatter et multi-laget de av den samme verdien av kretsene når kommer det erstatter et multi-laget de av den samme Verdien av den krets

av equalizer av akutt. av equalizer av akutt.

På denne måten sikrer en til større åpenhet og en bedre svar på den krets av equalizer. På denne måten sikrer en til større åpenhet og en bedre svar på den krets av equalizer.

Senere, også det tar endret verdiene av de to motstand R124 (a) og R126 ((IMG: style_emoticons / default / cool.gif) senere, også det tar endret verdiene av de til motstand R124 (a) og R126 (( IMG: style_emoticons / default / cool.gif)

å redusere litt også elektriske og aggressive deler av lyden på måter OD1 å redusere litt også elektriske og aggressive deler av lyden på måter OD1

og OD2. og OD2. Den opprinnelige verdien av R124 (2k2) er endret 1K 1 / 2 watt, og en Den opprinnelige Verdien av R124 (2k2) er endret 1K 1 / 2 watt, og en

av motstand R126 (220K), til 100K 1 watt. av motstand R126 (220K), til 100K 1 watt.

(IMG: http://www.bymcomunicacion.com/pvecino/joh...sistencias.jpg) (IMG: http://www.bymcomunicacion.com/pvecino/joh...sistencias.jpg)

Og for å sluttføre, valg av ventiler. Og for å sluttføre, valg av ventiler. Som det vises i det første bildet, ventil Som det vises i det første bildet, ventil

mindreverdig tilhører krets OD1/OD2 og overlegen for å rense 1 / 2. mindreverdig tilhører krets OD1/OD2 og overlegen for å rense 1 / 2.

For OD1 / 2 Jeg har valgt et ECC83 Siemens og for rent, for OD1 / 2 Jeg har valgte et ECC83 Siemens og for ren,

en ECC83 Tungsram, men begge er utskiftbare med andre modeller no ECC83 Tungsram, men begge er utskiftbare med andre modeller

Følgende effekten som godtar mer. Følgende effekten som godtar mer.

Det er alt. Det er alt.

Hilsen Hilsener

Pedro Vecino Pedro Vecino

Link to comment
Share on other sites

 • 7 months later...

Jeg har enda ikke rota meg til å forsøke dette, men da jeg oppdaget at den orginale

spanske tråden var oppdatert med bilder fra en annen bruker forsøke jeg skape ny

forståelse for hva den utrolig 'gode' oversettelsen egentlig beskriver :-)

Det viser seg være langt mindre komplisert enn jeg først fikk inntrykk av.

Selve mod'n er delt i 3 ulike konsept og kan gjennomføres som selvstendige mod.

1. Løfte/klippe pin 14 på IC31 og lodd inn en kondesator på 33nF - Endrer karaktrestikk (mer Plexi) på bass kontrollen når man øker bassen fra 0 til 6

2. Endre to motstandsverdier R124=1k og R126=100k - Skal gi mindre hard vreng på OD

3. Bytte ut 3 seriekondensatorer i tonekontrollen til mer vellydene filmkondensatorer for mer "hi-fi lyd"

Vedrørende punkt 3 vil en rask gjennomgang av skjema vise at man også kan vurdere følgende 8 kondensatorer litt avhengig av hvordan man bruker preampen:

C2 10uF/25V Speaker Emulator Left

C7 10uF/25V Speaker Emulator Right

C8 10uF/25V Master Out Left

C11 10uF/25V Master Out Right

C118 1uF/63V Input

C111 10uF/25V After Volume control

C125 10uF/25V Effectreturn

C126 10uF/25V Effectreturn

For å lettere redgjøre for alt snakket laget jeg disse to. Brukte engelsk tekst da noen i Spania en dag muligens googler denne tråden :-)

jmp-1_tonekontroll.gif

jmp-1_od_mod.gif

Dette bildet er lånt fra den orginale tråden og viser hvordan pin 14 er klippet i mod 1:

img7999xg2.jpg

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

 • Recently Browsing   0 members

  • No registered users viewing this page.
 • Siste aktive tråder

  • Fra mylespaul.com/forum: From another forum: Your results may vary- Gibson Pickups DC Resistance Values Gibson Burstbucker Pro (sim: BB1,Alnico5, potted) 7.4 KO Gibson Burstbucker Pro (sim: BB2, Alnico5, potted) 8.0 KO Gibson Burstbucker 1 (Alnico2) 7.5 KO Gibson Burstbucker 2 (Alnico2) 8.0 - 8.4 KO Gibson Burstbucker 3 (Alnico2) 8.2 - 8.8 KO Gibson '57 Classic (Alnico5) 7.44 - 8.5 KO Gibson '57 ClassicPlus (Alnico5) 9.0 - 13.8KO(the 9.0 appears to be a screw-up or faulty PU) Gibson Dirty Fingers (2xCeramic) 16.0 -16.6 KO Gibson Mini-humbucker (Alnico2) 6.0 - 6.4 KO Gibson 490R (Alnico2) 7.2 - 7.83 KO Gibson 490T (Alnico2) 7.9 - 8.53 KO Gibson 498T (Alnico5) 12.32-13.46 KO Gibson 496R (Ceramic) 8.3 - 8.63 KO Gibson 500T (Ceramic) 14 – 15 KO Gibson Angus Young (Alnico5) 13.5 KO Gibson Tommy Iommi (Alnico2+Ceramic) 16.5 KO Gibson Joe Perry(BB2&3?) (Alnico5) 8.4(neck)-8.8 KO(bridge) Gibson Jimmy Page (Alnico5) 7-8 KO(not found yet, but I reckon within these values) Gibson P-90R (Alnico5) 7.7 - 8.5 KO Gibson P-90T (Alnico5) 7.8 - 9.35 KO Gibson P-100R (Alnico5) 6.1 KO Gibson P-100T (Alnico5) 9.4 - 16.0 KO Gibson P-94R (Alnico5) 8.1 KO Gibson P-94T (Alnico5) 9.1 KO Gibson HB-R (Alnico5) 7.06 - 9.13 KO Gibson HB-L (Alnico5) 13.39 - 15.3 KO
  • Støtter BB Pro.  Akkurat dette med dårlig merking av pickups er en uting. Jeg har handlet en god del BKP det siste året, og de er definitivt verst på dette (absolutt ingen merking..). 
  • Siden de er merket med Alnico V, vil jeg si at det er BB Pro.
  • Pent brukt akkurat passe liten/stor og akkurat passe mye lyd til små øvinger / gigs. Liten, lett og allsidig !  Liten ‘rift i Tolexen’. Og billig ! 1900,-  Tranby.  
 • http://www.BILDELERstore.co.no

 • Støtt driften av GitarNorge


 • Https://Www.AutoDELER.co.NO
×
×
 • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.